Vår visjon er å bidra til å styrke frivillighet og sosialt engasjement

Hvem er Sparebankstiftelsen Bien?

 

Historien

Da Bien Sparebank ble omdannet til aksjesparebank i 2008, ble Sparebankstiftelsen Bien opprettet. Vi skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i banken, hvor vi er største eier. Vi skal videreføre sparebanktradisjoner, ved å gi gaver til lokalsamfunnet, som bidrar til at vi skaper gode og bærekraftige miljø.

Generalforsamling og valgkomité

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ som består av åtte kundevalgte medlemmer med to varamedlemmer. Generalforsamlingen velger styre og valgkomite, og skal for øvrig påse at styret driver stiftelsen iht. vedtekter og vedtak som generalforsamlingen treffer.

Her kan du lese mer og se Generalforsamlingens sammensetning

Styret

Styret velges av generalforsamlingen og skal ha 3 - 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret har det overordnede ansvaret for drift, forvaltning og utvikling, i tråd med våre vedtekter, formål og retningslinjer. 

Styre består i 2023 av Bente-Marie Nørgård (leder), Beate Diseth, Pål Brun, Christian von Trepka og Erling Dokk Holm. Varamedlemmene er Siv Berg-Larsen og Liv Opsahl.

Her kan du lese mer om våre formelle rammer

Daglig leder

Hege Solberg er daglig leder i Sparebankstiftelsen Bien fra september 2023. Hun har sittet flere år i styret i Bien Sparebank ASA , samt ett år i styret i Sparebankstiftelsen Bien. Hun kjenner godt til vår virksomhet og vårt formål. Hege gleder seg til å hjelpe deg med å realisere ditt prosjekt!

Om du har spørsmål kan du nå Hege på e-post eller tlf: 95 11 86 20. 

Våre verdier gjør oss til Bien

Våre verdier legger grunnlag for alt vi gjør og måten vi møter søkere og gavemottakere på, enten det er gjennom vårt søknadssystem, gavevirksomhet eller i personlige møter.  

Langsiktig

Vi tror at ekte suksess måles i evnen til å bygge en bærekraftig fremtid, og å utviklet et godt og trygt lokalmiljø. For oss betyr langsiktighet å ta beslutninger som kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. 

Bærekraftig

For oss betyr bærekraft å jobbe hånd i hånd med samfunnet, og sikrer gode og trygge rammer for oppvekst og utvikling. Som langsiktig og ansvarlig eier i Bien Sparebank, skal vi bidra til at banken er i stand til å utøve sin samfunnsrolle gjennom bærekraftig drift. 

Åpenhet

Vi tror på kraften av ærlighet og åpen kommunikasjon. Vi er forpliktet til å være transparente i våre beslutningsprosesser, og deler vårt arbeid og våre mål med alle interessenter og samarbeidspartnere.

Tilknytning til Bien Sparebank

Sparebankstiftelsen Bien er største eier av Bien Sparebank ASA. Vårt formål består i å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA og bidra positivt til samfunnet, gjennom utdeling av deler av overskuddet til Bien Sparebank, tilbake til allmennyttige formål i Oslo-området.

Les mer om Bien Sparebank på bankens egne nettsider

Vårt Samfunnsansvar

FNs bærekraftsmål har mange likhetstrekk med de ideelle formålene som sparebankene er tuftet på. Med basis i våre verdier har vi definert at følgende bærekraftsmål skal være førende for vår virksomhet:

  • 4. God utdanning.
  • 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn.
  • 12. Ansvarlig forbruk og produksjon.
  • 13. Stoppe klimaendringene.

Som langsiktig og ansvarlig eier i Bien Sparebank vil Sparebankstiftelsen Bien bidra til å sette banken i stand til å utøve sin samfunnsrolle gjennom bærekraftig drift.